Prøv vårt lanseringstilbud i dag. Trykk her

Tjenesteavtale

 

1 Innledning

Denne tjenesteavtalen ("Tjenesteavtalen") gjelder leveranse av nettbaserte tjenester ("Tjenesten") som leveres av Etterlattehjelpen AS (org. nr. 930 946 567, "Tilbyder"). Tjenesteavtalen er inngått mellom Tilbyder og kunden som benytter Tjenesten ("Kunden"). Tjenesteavtalen inngås ved at Kunden tar i bruk Tjenesten eller ved at Tilbyder gjør Tjenesten tilgjengelig etter at Kunden har bestilt Tjenesten. Tilbyder kan kontaktes på post@etterlattehjelpen.no


2 Tjenesten

Tilbyder vil levere og tilgjengeliggjøre Tjenesten med de moduler og funksjoner som partene har avtalt og som Tilbyder har beskrevet på www.etterlattehjelpen.no. Tilbyder tilstreber at Tjenesten alltid skal være tilgjengelig. Tilbyder gir ingen form for garantier for at Tjenesten fungerer uavbrutt. 
Oppdateringer av hele eller deler av Tjenesten vil følge Tilbyders oppdaterings- og utviklingsplan. Kunden vil bli informert om vesentlige oppdateringer og/eller vesentlige endringer av Tjenesten som er relevant for Kundens bruk av Tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for hvordan den bruker Tjenesten. Tilbyder driver ikke advokatvirksomhet eller er underlagt profesjonsansvaret for advokatvirksomhet. Kunden må selv vurdere om Tjenesten og Tjenestens innhold passer Kundens behov og formål. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøperens representant, har fått tilgang til tjenesten. 
 

3 Varighet 

3.1. Betalende kunder 
Med mindre annet er avtalt er Tjenesteavtalen løpende, regnet fra dato for inngåelsen av Tjenesteavtalen. 

3.2. Ikke-betalende kunder (Gratisversjon) 
Kunder som benytter seg av Gratisversjon er også bundet av til Tjenesteavtalen med unntak av punkter som omhandler betaling.

 
4 Informasjonssikkerhet, personvern og konfidensialitet 

4.1 Informasjonssikkerhet 
Tilbyder skal iverksette og gjennomføre forholdsmessige tiltak for å ivareta krav til informasjonssikkerhet i forbindelse med leveranse av Tjenesten. Gjeldende sikkerhetstiltak er nærmere beskrevet på nettsidene.

4.2 Personvern 
Dersom Tjenesten medfører behandling av personopplysninger gjelder Personvernerklæringen. Personvernerklæringen finner du på nettsidene. 

4.3 Konfidensialitet
Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Tjenesteavtalen og gjennomføringen av Tjenesteavtalen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. 
Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift. Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis. 
Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon. Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt.

 

5 Eiendoms- og disposisjonsrett 

5.1 Opphavs- og disposisjonsrett 
Ingen av partene anses for å ha overdratt opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettigheter. 
Kunden får en begrenset disposisjonsrett til programvare og dokumentasjon som Tilbyder stiller til rådighet for Kunden i forbindelse med levering av Tjenesten.

5.2 Eiendomsrett til data 
Kunden beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Tilbyder for behandling på Kundens vegne. Det samme gjelder resultatet av Tilbyders behandling av slike data, men likevel slik at Kunden gir Tilbyder en rett til å benytte avledede, genererte og anonymiserte data til statistiske formål og faktureringsformål samt til å rette feil, videreutvikle og forbedre Tilbyders tjenester. Kunden er selv ansvarlig for at data som overlates til Tilbyder behandles i tråd med relevant og gjeldende regelverk for slike data.

5.3 Krenkelse av andre immaterielle rettigheter 
Dersom Tjenesten krenker immaterielle rettigheter som tilhører andre, er Tilbyder forpliktet til å skaffe den rettigheten som mangler, eller å skaffe Kunden disposisjonsrett til minst likeverdig ytelse. Dersom ingen av disse alternativene etter Tilbyders mening med rimelighet kan anvendes, kan Tilbyder kreve at den relevante delen av Tjenesten opphører samtidig som eventuelt forhåndsbetalt vederlag reduseres forholdsmessig. 
Hvis en tredjepart gjør gjeldende mot Kunden at ytelsen medfører krenkelse av tredjeparts immaterielle rettigheter som har sammenheng med Tilbyders forhold, skal Kunden skriftlig informere Tilbyder snarest mulig. Tilbyder skal for egen regning håndtere kravet. Kunden skal bistå Tilbyder med dette. 
Tilbyders ansvar knyttet til håndtering av en krenkelse gjelder kun i den utstrekning Kunden betaler for og benytter Tjenesten i henhold til Tjenesteavtalen og relevant dokumentasjon. Utover det som er angitt ovenfor kan ikke Kunden gjøre noe ansvar gjeldende overfor Tilbyder som følge av krenkelse av andres immaterielle rettigheter.

 

6 Pris og betalingsbetingelser 

6.1 Pris 
Alle priser og nærmere betingelser for vederlaget som Kunden skal betale for Tjenesten fremgår av Tilbyders til enhver tid gjeldende prisliste på nettsidene. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. 

6.2 Fakturering og betaling 
Vederlaget betales ved avtaleinngåelse. Kunden betaler for Tjenesten ved bruk av Vipps eller Klarna.

6.3 Forsinkelsesrenter og betalingsmislighold 
Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Tilbyder krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 
Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 kalenderdager fra forfall, kan Tilbyder sende skriftlig varsel til Kunden om at tilgang til Tjenesten sperres umiddelbart og/eller at avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 kalenderdager etter at varselet er mottatt. 

6.4 Prisendringer 
Alle priser kan endres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for måneden for Tjenesteavtalens ikrafttredelse.  Prisen kan endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Tilbyders vederlag eller kostnader. For øvrig kan Tilbyder justere prisene før utløpet av inneværende Tjenesteperiode, og slik at Kunden gis mulighet til å avslutte Tjenesten før en varslet økning i prisene trer i kraft for en ny Tjenesteperiode.

 

7 Reklamasjon, angrerett, mislighold og ansvar

7.1 Reklamasjon 
Den parten som vil påberope seg at Tjenesteavtalen er misligholdt må uten ugrunnet opphold reklamere skriftlig etter at parten fikk kjennskap til eller burde hatt kjennskap til misligholdet. Reklamasjon må påberopes ved å kontakte Tilbyder på post@etterlattehjelpen.no

7.2 Angrerett 
I henhold til norsk lov har forbrukeren rett til å angre på et kjøp av varer eller tjenester som er inngått utenfor fast utsalgssted (som via telefon, internett eller annen fjernsalg), jf. angrerettloven. Denne loven gir forbrukeren rett til å angre på kjøpet uten å oppgi grunn innen 14 dager etter at avtalen er inngått. 
Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må du gi beskjed til Etterlattehjelpen AS innen 14 dager fra avtalen ble inngått. For å benytte angreretten, kan du sende en skriftlig melding til post@etterlattehjelpen.no og oppgi at du ønsker å benytte deg av angreretten. Du kan også benytte Angrerettskjemaet som følger med kvitteringen for kjøpet eller laste det ned fra Forbrukerrådets nettside. 
Merk at angreretten ikke gjelder dersom tjenesten er fullt ut gjennomført før angrerettens utløp, og forbrukeren har gitt sitt uttrykkelige samtykke til dette. Dette betyr at dersom tjenesten er fullført og du har gitt ditt samtykke til dette, kan du ikke lenger benytte deg av angreretten. 
Dersom du benytter deg av angreretten, vil Tilbyder refundere det beløpet du har betalt for tjenesten så snart som mulig, og senest innen 14 dager etter mottak av din beskjed om å benytte angreretten. Refusjonen vil bli utført med samme betalingsmiddel som du benyttet ved kjøpet, med mindre annet uttrykkelig er avtalt mellom deg og Tilbyder. 
Dersom kunden aksepterer tjenesteavtalen og gjennomfører kjøp av tjenesten vil kunden få full tilgang til tjenestens innhold. Straks kunden har fått tilgang til tjenestens innhold anses tjenesten i sin helhet å være levert fra Etterlattehjelpen AS til kunden. 

7.3 Mislighold 
Det foreligger mislighold fra en parts side hvis denne parten ikke oppfyller sine plikter etter Tjenesteavtalen, med mindre situasjonen skyldes den andre partens forhold eller force majeure. Tilbyder kan likevel ikke bli holdt ansvarlig for vederlagsfrie tjenester. 

7.4 Avhjelp 
Den misligholdende parten skal uten ugrunnet opphold gjøre det som er nødvendig for å sikre oppfyllelse av Tjenesteavtalen. 

7.5 Erstatning 
Ved mislighold kan den parten som rammes kreve erstatning for dokumentert direkte økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold, med mindre situasjonen skyldes parten selv eller forhold parten selv er ansvarlig for. 
Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves. Indirekte tap omfatter blant annet tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap grunnet driftsavbrudd, tap av data og krav fra tredjepart. 
Samlet erstatning i hele avtaleperioden er begrenset til et beløp som tilsvarer hva som er betalt av Kunden til Tilbyder, inklusive merverdiavgift, i løpet av de siste 6 månedene frem til tidspunktet for misligholdet. 
Disse begrensningene gjelder ikke hvis den misligholdende parten har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 

7.6 Heving 
Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan den andre parten etter å ha gitt den misligholdende part skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i orden, heve Tjenesteavtalen helt eller delvis med øyeblikkelig virkning. 
Tilbyder forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten hvis Kundens formål, aktivitet eller innhold, etter Tilbyders mening, strider mot relevant og gjeldende regelverk eller Tilbyders verdier. 

 

8 Øvrige bestemmelser 

8.1 Overdragelse av rettigheter og plikter 
Overdragelse av rettigheter og plikter etter denne Tjenesteavtalen kan ikke gjøres uten den andre partens skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Tilbyder kan overdra sine rettigheter og plikter til et datterselskap, selskap i samme konsern eller et sammenslått selskap, uten samtykke fra Kunden. Retten til vederlag etter denne Tjenesteavtalen kan fritt overdras, men fritar ikke Tilbyder for sine plikter og ansvar. 

8.2 Force majeure 
Dersom forhold utenfor partenes kontroll og forholdene (i) med rimelighet ikke kunne ha bli forutsett på ikrafttredelsesdatoen av Tjenesteavtalen, og (ii) med rimelighet ikke kunne vært unngått eller overvunnet, og det samme gjelder konsekvensen av dette hindrer en part i å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, skal ingen av partene anses for å bryte forpliktelsene. 

8.3 Tvister 
Partenes rettigheter og plikter etter denne Tjenesteavtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett. Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av Tjenesteavtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling. Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Tilbyders forretningsadresse utgjør avtalt verneting. 


Loading